Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

confederate /kən'fedərət/  

 • Tính từ
  hợp bang
  the Confederate States of America
  hợp bang Mỹ
  Danh từ
  kẻ đồng phạm
  những kẻ đồng phạm với nó trong tội ác
  Confederate
  kẻ ủng hộ hợp bang (từ Mỹ)
  Động từ
  /kən'fedəreit/
  liên minh, liên hợp

  * Các từ tương tự:
  Confederate States