Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  hoà lẫn, lẫn vào, nhập vào; sáp nhập
  hai hàng quân diễu hành lại gần nhau hơn và cuối cùng đã hoà vào nhau
  chúng ta có thể cho hai cơ sở kinh doanh nhỏ của chúng ta nhập vào nhau thành một cơ sở lớn hơn
  hoàng hôn hoà dần vào màn đêm

  * Các từ tương tự:
  mergence, merger