Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự sáp nhập (hai công ty thương mại với nhau)
    a merger between two breweries
    sự sáp nhập hai công ty bia