Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

commingle /kɔ'miɳgl/  

  • Động từ
    trộn lẫn; hỗn hợp, hoà lẫn (với nhau)