Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự nấu chảy
  sự hợp bằng cách nấu chảy
  the fusion of copper and zinc to produce brass
  trộn lẫn đồng và kẽm nấu chảy thành đồng thau
  sự hợp nhất, sự hợp
  nuclear fusion
  sự hợp nhân nguyên tử (kèm theo giải phóng năng lượng)
  a fusion of ideas
  sự hợp nhất ý kiến

  * Các từ tương tự:
  fusion process, fusion zone, fusion-bomb, fusionism, fusionist