Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

coalition /,kəʊə'li∫n/  

 • Danh từ
  sự liên hiệp
  a coalition government
  chính phủ liên hiệp
  liên minh
  a left-wing coalition
  một liên minh cánh tả

  * Các từ tương tự:
  coalitional, coalitionist