Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

coalitionist /kouə'liʃənist/  

  • Danh từ
    người theo chính sách liên hiệp