Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  ngòi nổ, kíp nổ
  (từ Mỹ, cách viết khác fuze) ngòi nổ hẹn giờ
  quả bom đã được cài ngòi nổ để bốn giờ sau sẽ nổ
  on a short fuse
  xem short
  Danh từ
  cầu chì
  Động từ
  [làm] nổ cầu chì
  tôi vừa làm nổ cầu chì, các đèn đều tắt
  Động từ
  nấu chảy (kim loại)
  hàn
  hàn hai đoạn dây kim loại vào với nhau
  hai công ty liên kết lại vì quyền lợi chung

  * Các từ tương tự:
  fuse holder, fuse panel, fuse switch, fuse-box, fuse-wire, fusee, fusel oil, fuselage