Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

consolidate /kən'sɒlideit/  

 • Động từ
  củng cố
  consolidate a military position
  củng cố một vị trí quân sự
  củng cố tình hữu nghị giữa hai quốc gia
  gộp lại, hợp chất
  tất cả các món nợ đã được gộp lại
  hai công ty đã hợp nhất lại để kinh doanh có hiệu quả hơn

  * Các từ tương tự:
  consolidated annuity, Consolidated balance sheets, Consolidated Fund, consolidated-annuities