Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mergence /'mə:dʤəns/  

  • Danh từ
    sự hoà hợp, sự hợp nhất