Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  trộn lẫn, hoà lẫn
  nước của hai con sông hoà lẫn vào nhau làm một
  thật giả lẫn lộn
  trà trộn
  nhân viên an ninh trà trộn vào đám đông