Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

socialize /'səʊ∫əlaiz/  

 • Động từ
  (cách viết khác socialise)
  hòa nhập về mặt xã hội
  một cơ hội để hòa nhập về mặt xã hội với các bạn đồng nghiệp mới
  xã hội hóa

  * Các từ tương tự:
  socialized medicine, socializer