Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fraternize /'frætənaiz/  

  • Nội động từ
    thân thiện
    làm thân, kết thân như anh em

    * Các từ tương tự:
    fraternize, fraternise