Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

consort /'kɒnsɜ:t/  

 • Danh từ
  vợ; chồng
  the prince consort
  chồng nữ hòang
  Động từ
  (+ with)
  (nghĩa xấu) đi lại với, kết giao với
  nó đi lại với những tên tội phạm khét tiếng
  phù hợp với, hòa hợp với
  consort with something
  phù hợp với cái gì

  * Các từ tương tự:
  consortia, consortial, consortism, consortium, Consortium bank