Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (sinh học) hiện tượng cộng sinh, hiện tượng quần hợp