Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Ngân hàng Consortium
    Một kiểu ngân hàng quốc tế hình thành bằng cách tập hợp các ngân hàng vốn đang tồn tại từ các nước khác nhau. Xem LIBOR