Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

consortium /kənn'sɔ:tjəm/  /kən'sɔ:∫iəm/

  • Danh từ
    (số nhiều consortia) (kinh tế)
    congxooxiom

    * Các từ tương tự:
    Consortium bank