Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

consortia /kən'sɜ:tiə/  /kən'sɜ:r∫iə/

  • Danh từ
    số nhiều của consortium

    * Các từ tương tự:
    consortial