Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  lưu thông, tuần hòan
  máu tuần hòan khắp cơ thể
  open a window to allow the air to circulate
  mở cửa sổ cho không khí lưu thông (cho thóang khí)
  lan truyền
  tin chị ta mất lan truyền nhanh
  circulate a letter
  chuyền tay nhau đọc một bức thư
  [báo bằng] thông tri
  Anh đã được thông tri về chi tiết của cuộc hội nghị chưa?