Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  xuất bản
  tờ báo được xuất bản hàng tháng
  bà ta cho xuất bản cuốn lịch sử về thời kỳ chiến tranh
  công bố
  công ty công bố tình hình kế toán vào tháng tám
  publish and be dammed
  (nói với một kẻ tống tiền)
  tố cáo gì thì cứ tố cáo công khai đi, tôi không chịu tống tiền đâu

  * Các từ tương tự:
  publishable, publisher, publisher's reader, publishing, publishing house