Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

promulgate /'prɒmlgeit/  

 • Động từ
  truyền bá
  promulgate a theory
  truyền bá một học thuyết
  công bố, ban bố
  promulgate a decree
  ban bố mặt sắc lệnh