Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

advertise /'ædvətaiz/  

 • Động từ
  báo, loan báo, thông báo
  advertise a meeting
  thông báo một cuộc họp
  quảng cáo
  advertise on TV
  quảng cáo trên tivi
  advertise soap
  quảng cáo xà phòng
  (+ for) đăng báo tìm
  I must advertise for a new secretary
  tôi phải đăng báo tìm một thư ký mới

  * Các từ tương tự:
  advertisement, advertiser