Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

advertiser /'ædvətaizə[r]/  

  • Danh từ
    người thông báo
    người quảng cáo