Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

advertisement /əd'vɜ:tismənt/  /ædvər'taizmənt/

 • Danh từ
  sự quảng cáo
  the advertisement page
  trang quảng cáo
  (cách viết khác advert, ad)
  [tờ] thông báo;[mục] quảng cáo (để thông báo việc gì, để rao hàng …)