Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

placard /'plækɑ:d/  

 • Danh từ
  yết thị; áp phích
  Động từ
  dán yết thị lên; dán áp phích lên
  thông báo bằng yết thị

  * Các từ tương tự:
  placarder