Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

handbill /'hændbil/  

  • Danh từ
    thông cáo phát tay, quảng cáo phát tay (cho người qua đường)