Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ballyhoo /bæli'hu:/  /'bælihu:/

  • Danh từ
    (khẩu ngữ, xấu)
    sự quảng cáo rùm beng
    sự làm rùm beng