Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    áp phích lớn, tờ quảng cáo lớn (dán ở một nơi công cộng)
    tranh in khổ lớn

    * Các từ tương tự:
    poster colour, poster paint, posterior, Posterior distribution, posteriority, posteriorly, posterity, postern