Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  sau (về thời gian, thứ tự)
  event posterior to the year 1945
  những sự kiện xảy ra sau năm 1945
  (sinh, y học, kiến trúc) ở phía sau
  a posterior view of the skull
  hình nhìn mặt sau của sọ
  Danh từ
  (khẩu ngữ, đùa)
  mông đít
  a slap on the posterior
  cái phát vào mông đít

  * Các từ tương tự:
  Posterior distribution, posteriority, posteriorly