Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [có] hình tròn
  vòng quanh
  a circular tour
  chuyến đi vòng quanh (cuối chuyến lại trở lại điểm ra đi)
  lòng vòng
  a circular argument
  lý lẽ lòng vòng
  Danh từ
  thông tư, thông tri

  * Các từ tương tự:
  circular aperture, Circular flow of income, Circular flow of payments, circular graph, circular list, circular saw, circular-saw, circularise, circularity