Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  ngoằn ngoèo, uốn khúc
  a tortuous mountain road
  con đường ngoằn ngoèo
  (nghĩa bóng, thường xấu) quanh co
  a tortuous argument
  lý lẽ quanh co

  * Các từ tương tự:
  tortuously, tortuousness