Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

serpentine /'sɜ:pəntain/  /'sɜ:pənti:n/

  • Tính từ
    ngoằn ngoèo, uốn khúc
    the serpentine course of the river
    đường uốn khúc của dòng sông