Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

machiavellian /,mækiə've-liən/  

  • Tính từ
    (cũng Machiavellian)
    [có] mánh khóe xảo quyệt

    * Các từ tương tự:
    machiavellianism