Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nefarious /ni'feəriəs/  

 • Tính từ
  ác hiểm
  bất chính
  nefarious deeds
  hành động bất chính

  * Các từ tương tự:
  nefariously, nefariousness