Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-er, -est)
  tinh khôn, sắc sảo
  a shrewd politician
  nhà chính trị tinh khôn
  a shrewd argument
  lý lẽ sắc sảo

  * Các từ tương tự:
  shrewdly, shrewdness