Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

manipulative /mə'nipjələitiv/  /mə'nipʊleitiv/

  • Tính từ
    thao tác lôi kéo, vận động