Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  khéo léo, tài tình
  tài tình giải các trò chơi ô chữ khó
  an ingenious solution
  một giải pháp tài tình

  * Các từ tương tự:
  ingeniously, ingeniousness