Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  chói lọi, rực rỡ
  brilliant sunshine
  ánh nắng chói lọi
  lỗi lạc, tài ba, xuất sắc
  a brilliant scientist
  nhà khoa học lỗi lạc
  a brilliant achievement
  thành tựu xuất sắc

  * Các từ tương tự:
  brilliantine, brilliantly, brilliantness