Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    in the twinkling of an eye
    trong nháy mắt
    the mood of the crowd can change in the twinkling of an eye
    tâm trạng của đám đông có thể thay đổi trong nháy mắt