Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  tuyệt vời
  a superb view
  quang cảnh tuyệt vời

  * Các từ tương tự:
  superblock, superbly, superbomb, superbus