Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

superlative /su:'pɜ:lətiv/  /sju:'pɜ:lətiv/

 • Tính từ
  tột bậc
  superlative wisdom
  sự khôn ngoan tột bậc
  cao nhất (cấp so sánh)
  superlative degree
  cấp cao nhất
  Danh từ
  (ngôn ngữ học)
  cấp so sánh cao nhất

  * Các từ tương tự:
  superlatively, superlativeness