Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  phi thường
  fabulous wealth
  sự giàu có phi thường
  tuyệt vời
  it was a fabulous party
  đấy là một buổi liên hoan tuyệt vời
  huyền thoại
  fabulous monsters
  quái vật huyền thoại

  * Các từ tương tự:
  fabulously, fabulousness