Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  gây ấn tượng sâu sắc; nổi bật
  a striking idea
  một ý kiến gây ấn tượng sâu sắc
  a very striking young woman
  một thiếu phụ gây ấn tượng rất sâu sắc; một thiếu phụ rất xinh
  điểm giờ (đồng hồ)

  * Các từ tương tự:
  striking distance, strikingly, strikingness