Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

strikingness /'straikiɳnis/  

  • Danh từ
    tính chất nổi bật, khả năng gây ấn tượng sâu sắc, tính chất đập vào mắt