Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wondrous /'wʌndrəs/  

 • Tính từ
  (cổ hoặc thơ)
  như wonderful
  a wondrous sight
  một cảnh tượng thần kỳ

  * Các từ tương tự:
  wondrously, wondrousness