Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  lộng lẫy
  you look stunning in your new suit
  trông chị ta thật lộng lẫy trong bộ quần áo mới
  làm sững sờ
  a stunning revelation
  một sự tiết lộ làm sững sờ

  * Các từ tương tự:
  stunningly