Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  làm kinh ngạc, làm sửng sốt
  I find it amazing that you can't swim
  tôi cảm thấy kinh ngạc thật sự khi thấy anh không biết bơi

  * Các từ tương tự:
  amazingly