Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  làm ngạc nhiên, gây kinh ngạc
  surprising progress
  tiến bộ làm ngạc nhiên
  it's surprising they lost
  thật ngạc nhiên là họ đã thua

  * Các từ tương tự:
  surprisingly, surprisingness