Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

astonishing /ə'stɒni∫iŋ/  

 • Tính từ
  làm kinh ngạc, kỳ dị
  there was an astonishing number of applicants for the job
  số lượng người đến xin việc ấy thật đáng kinh ngạc

  * Các từ tương tự:
  astonishingly