Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

astonishingly /ə'stɒni∫iŋli/  

  • Phó từ
    [một cách] đáng kinh ngạc